Proekologiczna edukacja
mikroprzedsiębiorstw
Lubelszczyzny

Bezpłatne szkolenia unijne OZE Lublin Szkolenia ekologiczne lechaa consluting

Rekrutacja

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu w Lublinie w sposób ciągły, jawny przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym kobiet i mężczyzn, do momentu zrekrutowania 180 uczestników z 30 mikroprzedsiębiorstw.
 2. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura, tj. od godz. 8.00 do godz. 17.00 (do momentu skutecznego zrekrutowania 30 mikroprzedsiębiorstw - uczestników projektu oraz 180 osób - uczestników szkoleń, w tym 36 kobiet).
 3. Rekrutacja będzie obejmowała następujące etapy:

  I Złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  Złożenie przez przedsiębiorstwo osobiście w biurze projektu lub przesłanie pocztą tradycyjną regulaminu udziału w projekcie wraz załącznikami (dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lechaa.pl oraz w biurze projektu):

  • Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników;
  • Załącznik nr 2: Karta zgłoszeniowa uczestnika do udziału w projekcie;
  • Załącznik nr 3: Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy (KRS; w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również umowę spółki z wydrukiem z CEIDG poszczególnych wspólników);
  • Załącznik nr 4: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o jej nie otrzymaniu,
  • Załącznik nr 5: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • Załącznik nr 6: Poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe z roku bieżącego i 2 lat poprzednich lub oświadczenie o braku wymogu sporządzania sprawozdania finansowego;
  • Załącznik nr 7: Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE;
  • Załącznik nr 8: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wypełniane przez kandydatów na uczestników szkoleń będących pracownikami lub przedsiębiorcami),
  • Załącznik nr 9: Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  Załączniki wypełniane i podpisywane przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym) to załączniki: 1, 4, 5, 6, 7, 9.
  Załączniki wypełniane imiennie przez kandydata do projektu - pracownika (który ma wziąć udział w szkoleniu) lub przedsiębiorcę: zał. 2, 8.

  II Weryfikacja dokumentów i diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników
  Na tym etapie dokonana zostanie weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych pod względem możliwości ubiegania się o pomoc de minimis oraz pod względem kwalifikacji kandydatów na uczestników szkoleń:

  • przedsiębiorstwo weryfikowane będzie pod kątem możliwości udzielenia pomocy de minimis na podstawie dokumentów: Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz: Zaświadczenia o pomocy de minimis / Oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej / Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
  • przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb kandydatów pod kątem stanu wiedzy/umiejętności/kompetencji, tak by dostosować proponowane wsparcie do ich indywidualnych oczekiwań. Poprzez wykorzystanie stosownych kwestionariuszy (testów) i indywidualnych rozmów zostanie określony bazowy stan wiedzy i kompetencji, co pozwoli na adekwatne utworzenie grup szkoleniowych oraz skierowanie kandydatów na odpowiadającą im ścieżkę szkoleniową w ramach projektu.

  III Utworzenie listy uczestników i kwalifikacja do projektu

  • utworzenie list uczestników oraz list rezerwowych,
  • podpisanie umowy wewnątrzprojektowej.

  Zasady kwalifikacji uczestników:

  • kwalifikacja uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z minimum 2 członków zespołu projektowego i będzie oparta o kryteria:
   • spełnianie kryterium grupy docelowej (patrz zakładka DLA KOGO),
   • kompletność i poprawność dokumentów zgłoszeniowych,
   • diagnozę potrzeb szkoleniowych pod kątem stanu wiedzy/umiejętności/kompetencji uczestników,
   • kryteria pierwszeństwa: płeć (min. 20% uczestników projektu stanowić będą kobiety); przedsiębiorstwa niekorzystające dotychczas ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; kolejność zgłoszeń (w przypadku dużej liczby zgłoszeń spełniających ww. kryteria);
   • niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu lub niezłożenie kompletu dokumentów oznaczać będzie rezygnację z uczestnictwa w projekcie;
   • na podstawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo;
   • w przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę 180 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe; osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie) - podstawą zakwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status; osoby te otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły;
   • niepodpisanie umowy wewnątrzprojektowej przez przedsiębiorstwo równoznaczne będzie z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.
   • podpisanie umowy wewnątrzprojektowej z przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez przedsiębiorstwo;
   • przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa wewnątrzprojektowa, będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis,
   • kandydaci na uczestników/uczestniczki projektu w dniu rozpoczęcia szkolenia podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie.

Rozumiem
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.